Profil kancelárie Členovia Zameranie Odmena Kontakt Linky

ČLENOVIA

JUDr. Slavomír Rabatin
Narodený v roku 1978.

VZDELANIE
2008 Rigorózna skúška - udelený titul JUDr.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1997 - 2002 Magisterské štúdium v odbore právo
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Január 2008 - RASLEGAL, s.r.o.
advokát/partner
2006 - 2008 asociovaný advokát v renomovanej advokátskej kancelárii
2003 - 2005 advokátsky koncipient v renomovanej advokátskej kancelárii
2002 - 2003 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad generálneho právneho zástupcu, Odbor medzinárodného práva a aproximácie - výkon povinnej základnej vojenskej služby
štátny radca - právnik
1999 - 2002 praktikant v renomovanej advokátskej kancelárii
1998 - 1999 JUDr. Július Jánošík - advokát
praktikant

Slavomír Rabatin sa pri poskytovaní právnych služieb zameriava na oblasť obchodného a občianskeho práva. Rozsiahle skúsenosti v oblasti stavebného práva získal pri poskytovaní právnych služieb významným stavebným spoločnostiam. Praktické skúsenosti nadobudol aj pri poskytovaní právnych služieb v súvislosti s prevodmi nehnuteľností, vymáhaním pohľadávok, ochranou osobnosti, pracovnoprávnymi spormi a správnym právom. Je členom disciplinárnych komisií Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory. Slavomír Rabatin ovláda anglický jazyk.

PUBLIKÁCIE:

- Skupina malých podnikateľov združená za účelom účasti vo verejnej súťaži. In: Živnostník. Verlag Dashöfer. č. 2, 2006, str. 3-7.
- Záložné právo a postúpenie pohľadávky. In: Justičná revue. č. 11, 2004, str. 1252-1259.JUDr. Marek Valachovič, PhD.
Narodený v roku 1981.

VZDELANIE
2011 - 2014 Doktorandské štúdium v externej forme v odbore občianske právo - udelený titul PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
2007 Rigorózna skúška - udelený titul JUDr.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
1999 - 2004 Magisterské štúdium v odbore právo
Právnická fakulta Trnavskej univerzity

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Január 2008 - RASLEGAL, s.r.o.
advokát
júl 2004 - 2007 advokátsky koncipient v renomovanej advokátskej kancelárii

Marek Valachovič sa pri poskytovaní právnych služieb zameriava na oblasť obchodného, občianskeho a rodinného práva. V rámci obchodného práva má skúsenosti najmä s procesmi zlúčenia a koncentrácie spoločností vrátane procesov due dilligence. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, rôznymi zmluvnými vzťahmi vrátane ich zabezpečenia ako aj problematikou zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Aj na základe skúseností z praxe v tejto oblasti Marek Valachovič obhájil svoju rigoróznu prácu s názvom "Výkon záložného práva" v roku 2007. Osobitne sa Marek Valachovič špecializuje aj na zastupovanie klientov v oblasti ochrany ľudských práv pred Ústavným súdom SR ako aj Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Marek Valachovič ovláda anglický jazyk. Popri výkone advokátskej praxe príležitostne prednáša a publikuje na rôzne témy z oblasti občianskeho a obchodného práva. Je členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky zriadeného Slovenskou advokátskou komorou. Od júla 2012 bol aj členom Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka a od novembra 2015 je členom novej Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadených Ministerstvom spravodlivosti SR. V roku 2014 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Vlastníctvo bytov".

PUBLIKÁCIE:

- Záložné právo podľa ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 1-2, 2008, str. 13-18.
- Predkupné právo na obchodný podiel a dôsledky jeho porušenia I. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 7-8, 2010, str. 26-36.
- Predkupné právo na obchodný podiel a dôsledky jeho porušenia II. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 9-10, 2010 str. 8-19.
- Vybrané problémy spojené s prevodom obchodného podielu. In: Zborník z konferencie XVI. Slovenské dni obchodného práva. 2010 str. 62-77.
- Problematika prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným z pohľadu teórie i praxe. In: Justičná revue. č. 1, 2011, str. 55-71.
- Niektoré problémové aspekty poslednej novely zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. In: Justičná revue. č. 4, 2011 str. 563-583.
- Niekoľko poznámok k náležitostiam zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru. In: Justičná revue, č. 4, 2012, str. 495-507.
- Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, 1376 strán.
- Zriadenie a vznik záložného práva k zálohu na zabezpečenie (nielen) budúcej pohľadávky I. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 7-8, 2012 str. 29-37.
- Zriadenie a vznik záložného práva k zálohu na zabezpečenie (nielen) budúcej pohľadávky II. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 9, 2012 str. 29-37.
- Postavenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v konkurze a reštrukturalizácii. Justičná revue. č. 2, 2013, s. 231–240.
- Ešte raz k podstatným náležitostiam a k prílohe zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru. In: Justičná revue. č. 5, 2013, s. 731–745.
- Problematický výkon správy nebytových domov I. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 7-8, 2013, s. 6–16.
- Problematický výkon správy nebytových domov II. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 9, 2013, s. 6–16.
- Porušenie práva na spravodlivý súdny proces nedoručením procesných vyjadrení účastníkov konania súdom. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 11, 2013, s. 10-17.
- Odňatie práva odporcu na súdnu ochranu pri odmietnutí a zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. In: Justičná revue. č. 4, 2014, s. 457-478.
- K ústavnej súladnosti právnej úpravy schvaľovania a uzatvárania zmlúv o vstavbe a nadstavbe. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 7-8, 2014, s. 16-24.
- K poslednej novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. In: Justičná revue. č. 4, 2015, s. 546-563.
- Vlastníctvo bytov. Bratislava : C. H. Beck, 2015, 320 strán.JUDr. Martin Koreň, LL.M.
Narodený v roku 1979.

VZDELANIE
2009 Rigorózna skúška - udelený titul JUDr.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2004 - 2006 Postgraduálne štúdium - udelený titul LL.M.
University College Cork, Ireland
1998 - 2003 Magisterské štúdium v odbore právo
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Júl 2009 - RASLEGAL, s.r.o.
advokát
2008 - jún 2009 RASLEGAL, s.r.o.
advokátsky koncipient
2006 - 2008 POLAKOVIČ&PARTNERS, advokátska kancelária
advokátsky koncipient
2003 - 2004 Exekútorský úrad Mgr. Vladimíra Cipára
exekútorský koncipient

Martin Koreň sa pri poskytovaní právnych služieb zameriava na oblasť obchodného a občianskeho práva. V rámci svojej praxe sa taktiež zaoberá zmenkovým právom, stavebným právom a exekučným právom. Martin Koreň ovláda anglický a nemecký jazyk.Mgr. Kristína Grausová, PhD.
Narodená v roku 1986.

VZDELANIE
2011 - 2014 Doktorandské štúdium v externej forme v odbore občianske právo - udelený titul PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
2008 - 2010 Magisterské štúdium v odbore právo
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005 - 2008 Bakalárske štúdium v odbore právo
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Január 2014 - RASLEGAL, s.r.o.
advokát
Jún 2010 - 2013 RASLEGAL, s.r.o.
advokátsky koncipient
2009 - 2010 RASLEGAL, s.r.o.
praktikant

Kristína Grausová sa zameriava na oblasť obchodného, občianskeho a rodinného práva.

PUBLIKÁCIE:

- Premlčanie úrokov z omeškania. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 12, 2010 str. 12-22.
- Rozsah zodpovednosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo vzťahu k tretím osobám. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 1–2, 2012, str. 13–25.
- Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, 1376 strán.
- Spôsob výkonu advokácie a sociálne poistenie. Causa finita est? (Čo nového priniesla súdna prax)In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 11, 2012, str. 14–22.
- Ad: Opäť k pojmu „požadovaný podiel“ pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v súvislosti s určením výšky súdneho poplatku. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 3, 2013, str. 7–9.
- Renesancia preddavku na trovy konania. In: Justičná revue. č. 4, 2013, str. 464-476.
- K zastaveniu konania v dôsledku nezloženia preddavku na trovy konania v odvolacom konaní. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 4, 2013, str. 5-7.
- Vyberanie súdnych poplatkov za kópie podaní urobených elektronicky. In: Justičná revue. č. 12, 2013, str. 1569-1579.
- Subjektívna a objektívna kumulácia v rozkaznom konaní. In: Bulletin slovenskej advokácie. č. 3, 2014, str. 6-13.JUDr. Dominika Tvardzíková, PhD.
Narodená v roku 1987.

VZDELANIE
2011 - 2014 Doktorandské štúdium v externej forme v odbore občianske právo - udelený titul PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
2012 Rigorózna skúška - udelený titul JUDr.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
2008 - 2010 Magisterské štúdium v odbore právo
Fakulta Práva Bratislavskej vysokej školy práva (Paneurópska vysoká škola)
2005 - 2008 Bakalárske štúdium v odbore právo
Fakulta Práva Bratislavskej vysokej školy práva (Paneurópska vysoká škola)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2010 - RASLEGAL, s.r.o.
advokátsky koncipient

Dominika Tvardzíková sa zameriava na oblasť obchodného a občianskeho práva. Dominika Tvardzíková ovláda anglický jazyk.


RASLEGAL, s.r.o. - Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, Tel: +421/2/5441 2329, Fax: +421/2/5441 0544, office@raslegal.sk
Raslegal - english version