Profil kancelárie Členovia Zameranie Odmena Kontakt Linky

PROFIL KANCELÁRIE

       Advokátska kancelária RASLEGAL pôsobí na trhu Slovenskej republiky od začiatku roku 2008. Jej zakladateľ - JUDr. Slavomír Rabatin, bol od roku 1999 súčasťou renomovanej advokátskej kancelárie, kde u zakladajúceho partnera pôsobil najprv v pozícii praktikanta v čase štúdia na vysokej škole, neskôr v pozícii advokátskeho koncipienta počas povinnej praxe a neskôr, po zložení advokátskych skúšok, ako pridružený - spolupracujúci advokát, čo mu v prípade náročných káuz poskytovalo veľa možností na spoluprácu so skúseným tímom právnikov, ktorí prevažne pôsobia v slovenskej advokácii od jej počiatkov. Doba trvania právnickej praxe zakladajúceho člena JUDr. Slavomíra Rabatina tak vytvorila dostatočný časový rozsah potrebný na získanie skúseností a praxe v oblasti poskytovania právnych služieb klientom.

       Nakoľko sme názoru, že žiadny advokát nemôže postihnúť celú matériu práva na najvyššej odbornej úrovni, snaží sa advokátska kancelária RASLEGAL vytvoriť tím právnikov so špecializáciou na jednotlivé oblasti práva, čo vytvára predpoklad na poskytovanie komplexných služieb klientom na najvyššej odbornej a profesionálnej úrovni. Rozširovanie a vzdelávanie kolektívu advokátskej kancelárie RASLEGAL je nekončiacim a stále sa rozvíjajúcim procesom, v záujme čo najdôslednejšie vyriešiť aj tú najnáročnejšiu právnu problematiku. Kolektív advokátskej kancelárie je tak tvorený prevažne advokátmi, ktorí sú schopní poskytovať právne služby v celom rozsahu samostatne, advokátskymi koncipientmi, ktorí poskytujú právne služby v spojení so skúsenými advokátmi, ako aj podpornými administratívnymi pracovníkmi, čo umožňuje rozdeliť úlohy pri poskytovaní právnych služieb tak, aby boli splnené čo najodbornejšie, najrýchlejšie a pri šetrení nákladov klientovi.

       Poskytovanie právnych služieb klientom však pri advokátskej kancelárii RASLEGAL nekončí. Okrem pretrvávajúcej spolupráce s renomovanou advokátskou kanceláriou, čo v prípade potreby umožňuje vytvoriť rozsiahly tím právnikov, vykonáva advokátska kancelária RASLEGAL právne poradenstvo v úzkej spolupráci s kanceláriami patentových zástupcov, daňových poradcov a audítorov, ako aj notárskymi a exekútorskými úradmi a tlmočníkmi na celom území Slovenskej republiky, ktorých činnosti sú preverené dlhoročnou spoluprácou. Klient sa tak vyhne problému s vyhľadávaním inštitúcií, ktorých spolupráca je potrebná na vybavenie jeho právnej veci.

       Advokátska kancelária RASLEGAL poskytuje právne služby v oblasti slovenského právneho poriadku, ako aj právneho poriadku Európskej únie. Samozrejmosťou je poskytovanie právnych služieb okrem slovenského a českého jazyka, aj v jazyku anglickom a to na odbornej úrovni, vrátane prekladov dokumentácie súvisiacej s právnou vecou (bez prekladateľskej doložky). V prípade potreby poskytovania právnych služieb v inom, ako uvedenom jazyku, je advokátska kancelária RASLEGAL schopná poskytnúť právne služby aj v iných jazykoch v úzkej súčinnosti so spolupracujúcou prekladateľskou a tlmočníckou agentúrou.

       Advokátska kancelária RASLEGAL pri poskytovaní právnych služieb plne rešpektuje právne predpisy na úseku poskytovania právnych služieb klientom vrátane zásad etiky advokátov.

       Advokátska kancelária RASLEGAL má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené pri poskytovaní právnych služieb do výšky poistného plnenia 1,5 mil. EUR.

       Výpis z obchodného registra advokátskej kancelárie RASLEGAL nájdete tu.

RASLEGAL, s.r.o. - Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, Tel: +421/2/5441 2329, Fax: +421/2/5441 0544, office@raslegal.sk
Raslegal - english version