Profil kancelárie Členovia Zameranie Odmena Kontakt Linky

ZAMERANIE

       V záujme zlepšovania služieb klientom sa advokátska kancelária RASLEGAL snaží vytvoriť tím právnikov so špecializáciou na jednotlivé oblasti práva, čo vytvára predpoklad na poskytovanie služieb klientom na najvyššej odbornej a profesionálnej úrovni.

       Medzi špecializované činnosti advokátskej kancelárie RASLEGAL patrí zakladanie obchodných spoločností a právna pomoc pri ich činnosti, a to vrátane právneho poradenstva v súvislosti s pracovnoprávnou agendou, komunikácie s inštitúciami a zastupovanie v konaniach podľa predpisov na úseku daňového práva, práva sociálneho zabezpečenia, a obchodného registra. Advokátska kancelária ďalej, okrem uvedeného, poskytuje právne služby v celom rozsahu obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva. Súčasťou tímu právnikov je aj advokát špecializovaný na oblasť trestného práva. Rozsahom poskytovaných právnych služieb zabezpečuje advokátska kancelária komplexnú právnu a poradenskú pomoc tuzemským a zahraničným obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám. Súčasťou poskytovania právnych služieb je aj zastupovanie klientov v súdnych sporoch, v konaniach podľa správneho poriadku, ako aj pred ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy.

       Rozsiahle skúsenosti získala advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb klientom pôsobiacich v oblasti stavebníctva - príprava a spracovanie zmluvnej dokumentácie vrátane rokovaní o ich uzavretí, zastupovanie v súdnych sporoch o nárokoch v súvislosti so stavebným právom, v oblasti implementácie software aplikácií, v oblasti dopravy, ako aj v oblasti bankovníctva pri mimosúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok.

       Samozrejmosťou je poskytovanie právnych služieb pre všetky oblasti práva.

RASLEGAL, s.r.o. - Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, Tel: +421/2/5441 2329, Fax: +421/2/5441 0544, office@raslegal.sk
Raslegal - english version