Profil kancelárie Členovia Zameranie Odmena Kontakt Linky

ODMENA

       Podmienky odmeny za poskytovanie právnych služieb sa určujú na základe vzájomne výhodnej dohody a podľa obtiažnosti a charakteru poskytovania právnych služieb. Nakoľko cieľom advokátskej kancelárie RASLEGAL je výkon advokátskej činnosti k spokojnosti klienta, výšku odmeny pre advokátsku kanceláriu ponechávame vždy na osobné rokovanie s klientom, ktoré vytvára lepší priestor pre stanovenie odmeny za poskytovanie právnych služieb. Spôsoby stanovenia formy odmeny vychádzajú z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení /vyhláška č. 655/2004 Z.z./. Medzi základné formy odmeňovania možno zaradiť tarifnú odmenu vo výške podľa citovanej vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v závislosti na hodnote materiálneho substrátu, ktorý je predmetom poskytovania právnych služieb alebo vo výške podľa dohody s klientom, odmeňovanie na základe počtu účelne vynaložených hodín práce na vybavenie právnej veci, resp. paušálne odmeňovanie spravidla za každý jednotlivý mesiac poskytovania právnych služieb. Výška a forma paušálnej odmeny je stanovená na základe dohody s klientom podľa objemu predpokladaných prác tak, aby klientom poskytnutá odmena bola účelným a rozumným výdavkom smerujúcim k prospechu klienta.

RASLEGAL, s.r.o. - Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, Tel: +421/2/5441 2329, Fax: +421/2/5441 0544, office@raslegal.sk
Raslegal - english version